Grimlachjes gemeentebelangen leeuwarden Gijs Jacobse
Grimlachjes

grimlachjes
grimlachjes
Grimlachjes
Grimlachjes
Presentation3
Presentation3
Presentation3
Presentation3
Presentation3

archief  2009

Hoezo crisis?

Het College van PvdA/CDA/GroenLinks had er al voor gekozen om de bezuinigingen over de verkiezingen heen te tillen en nu alleen nog leuke voorstellen te doen, maar voor veel partijen was het nog niet leuk genoeg. Bij de begrotingsbehandeling voor komend jaar kwamen partijen dan ook met een stortvloed aan amendementen om vooral (nog) meer uit te geven aan allerlei structurele en incidentele activiteiten. Koploper was de PvdA die rond 2 mln. extra wilde uitgeven, GroenLinks en CDA volgde op enige afstand met rond 1.3 mln. De VVD kwam met 1 mln. aan voorstellen. SP (0.5 mln.), ChristenUnie (0.3 mln.) FNP (120.000) en de Nieuwe Leeuwarder Partij (50.000) waren het minst geneigd extra uit te geven.
Waar het om harde bezuinigingsvoorstellen gaat (en dan laat ik vage bezuinigingen op ambtenarenkosten dus buiten beschouwing) is de animo van partijen een stuk minder. Alleen de Nieuwe Leeuwarder Partij (0.5 mln.) en de ChristenUnie (0.2. mln.) kwamen daar mee. Kijken we tot slot naar voorstellen om de lasten van de burgers te verlagen dan waren er op dat gebied maar twee voorstellen. Een voorstel om de OZB op een tweede woning af te schaffen (VVD en ChristenUnie € 43.000) en een voorstel om de OZB-stijging te beperken tot inflatie (VVD, Nieuwe Leeuwarder Partij en FNP € 110.000).
Let wel het gaat hier om een ruwe indicatie van de financiële gevolgen van voorstellen die men indiende. Niet om de voorstellen die men bij de stemming gesteund heeft.
Waar de burger al begonnen is om eens kritisch naar uitgaven te kijken, is daar in de gemeenteraad bij veel partijen nog niks van te merken. Daar moet de zon blijven schijnen tot na 3 maart.


Wie bepaald het asielbeleid?

Bij iedere begrotingsvergadering de laatste jaren komt de vraag aan de orde in hoeverre de gemeente hulp moet geven aan asielzoekers. Ook dit jaar. Centraal daarbij staat in hoeverre de gemeente hier beleid mag voeren dat in strijd is met het door regering en parlement vastgestelde beleid. De Rijksoverheid heeft in de nieuwe vreemdelingenwet bijv nadrukkelijk, en de consequenties kennende, vastgesteld dat asielzoekers die in beroep gaan tegen het weigeren van een verblijfstitel dat beroep wel mogen afwachten in ons land, maar dat het beroep geen opschortende werking heeft; wat inhoud dat men geen recht meer heeft op vele voorzieningen. De Rijksoverheid wil dan ook dat de gemeenten geen noodhulp verstrekken. Het moge duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft en ieder kent zijn eigen schrijnende geval.

Al sinds de oprichting neemt de NLP het standpunt in dat de gemeente het op democratisch vastgestelde beleid dat in "Den Haag" is vastgesteld onverkort moet uitvoeren, ook als Leeuwarden het daar niet mee eens is. Dat is gebaseerd op het principe dat de inwoners bij landelijke verkiezingen mandaat aan landelijke politici gegeven hebben om besluiten te nemen die voor het gehele land gelden. Indien Leeuwarder burgers het met dat besluit niet eens zijn moeten ze bij de volgende kamerverkiezingen op een partij stemmen die wel doet wat zij willen.
Voor een lokale partij geldt daarnaast dat ze geen standpunt heeft over landelijke zaken. Immers de mensen van een lokale partij stemmen bij andere verkiezingen op zeer verschillende politieke partijen.

Een onverkort uitvoeren van wat Regering en Parlement heeft besloten wordt nogal eens becommentarieerd met het beladen "Befehl ist Befehl". Met andere worden het verschuilen achter de ander en het uitschakelen van het eigen geweten. Dat vind ik misplaatst. Ten eerste is er sprake van een beleid in een situatie van vrije pers, vrije meninguiting en vrije verkiezingen maar bovenal is het afwegen tegen het eigen geweten "levensbeschouwingafhankelijk". Mag een plaats waarin de SGP domineert ook beleid van Den Haag langs de eigen meetlat houden? Of straks wellicht een grote stad waar de Islam domineert? Hoezeer ik het zelf vaak met beleid uit Den Haag niet eens ben is het mezelf toestaan om me daar niet aan te houden ook een legitimatie voor een ander om dat, indien hij/zij het ergens niet mee eens is, een eigen koers te varen. Waar komen we dan?

Gelet op het feit dat de gemeente al jaren noodhulp verstrekt aan diegene die onder de oude vreemdelingenwet vallen kan ik me voorstellen dat je die hulp specifiek aan die steeds kleiner wordende groep,nu niet ineens kunt stoppen. Dat zou, zeker als je dat ineens doet, als onbehoorlijk bestuur aangemerkt kunnen worden. Maar dat is dan ook alles. Wie anders wil stemme bij de volgende verkiezingen voor de tweede kamer op een partij die het ook anders wil.Ontkenningsfase

De discussies in de gemeentepolitiek van dit moment zijn soms wat wezensvreemd. Voorstellen die gedaan worden zijn nog gebaseerd op financiële verwachtingen die bij lange na niet meer overeenkomen met iets van werkelijkheid.
Iedereen weet, naar ik aan mag nemen, dat er de komende jaren voor miljoenen bezuinigd moet worden, maar het lijkt wel of dat nog nergens doorgedrongen is.
In de commissie welzijn is de afgelopen week gesproken over het jongerenwerk. Een externe visitatiecommissie heeft suggesties gedaan om dat anders te gaan doen, maar dat vergt ook meer geld. Nu heeft het college eindelijk eens een bezuiniging gevonden en die stelt nu voor dat geld te gebruiken voor de financiering van dat jongerenwerk.
Dat kan natuurlijk. Daarmee is dat voorstel gedekt. Echter daarmee ligt er nog steeds een gat voor ons van miljoenen. Het kan dus heel goed zijn dat er komend jaar toch gesneden moet worden in het jongerenwerk. Let wel ik zeg niet dat het jongerenwerk niet belangrijk is. Ik vind dat heel belangrijk. Echter ik denk dat er geen miljoenen te vinden zijn zonder te bezuinigen op zaken die ook ik heel belangrijk vindt.
Nog leuker zijn alle discussies over een nieuw sportcomplex in de Zuidlanden. Ook daarover is er een nota klaar. Topsportfaciliteiten? (openlucht)Zwembad? Schaatsbaan? Ik hoor iedereen roepen dat dit allemaal er toch echt moet komen. Mag ik even weten waarvan?
Na het Nieuw Zaailand en de investeringen in bereikbaarheid is de investeringskas leeg (er is eigenlijk een tekort).
In de psychiatrie kent men de fase van "ontkenning" bij verslavingen en andere problemen.
Volgens mij bevinden veel politici zich in die fase.


Zolang de zon schijnt

Als er een orkaan op een gebied af komt zullen de meeste bestuurders van dat gebied niet alleen roepen "er komt een orkaan aan", maar zullen die bestuurders ook een aanvang maken met het binnenhalen van alles wat loszit en met het vullen van de zandzakken.
Zo niet in Leeuwarden. Hoewel de economische crisis grote gaten zal slaan in begroting en samenleving is de meest voorkomende zin de begrotingstoelichting "het is nu nog droog en als de voorspellingen juist zijn komt de storm pas als we weg zijn dus wie dan bestuurt redt zich zelf maar". Het is zelfs hier en daar nog gekker. Het college zet, onder het mom van "het moet zonnig zijn op verkiezingsdag" nog wat extra tuinstoelen en parasols buiten.
U hebt hem al door. Het college schrijft dat er financieel slechte tijden aankomen maar kiest ervoor om niet te bezuinigen en zelfs nog extra geld uit te geven.
De fracties van de collegepartijen steunen dat natuurlijk en de fracties van niet-college partijen hebben dat maar te accepteren. Ik stel dat zo omdat u zou verwachten dat die fracties dan maar met voorstellen moeten komen. Maar zo werkt dat niet.
Bezuinigingen moeten wel integraal afgewogen worden. Terecht wezen de raadsfracties onlangs een klein bezuinigingsvoorstelletje rond het zakgeldproject af. Je kunt moeilijk verkopen dat er wel zeg 500.000 euro meer uitgegeven gaat worden aan cultuur, bijvoorbeeld om weer zo'n project-je als Aailand (dat met die eieren op het Zaailand) te doen en dan een paar centen bezuinigen op een project voor jongeren uit achterstandsgezinnen.
Je moet het hele gemeentelijke uitgavenbeleid opnieuw onder de loep nemen en van nieuwe prioriteiten voorzien. Wat moet absoluut? Wat moet als er geld is? Wat kan gewoon eventjes niet meer. Daarvoor is heel veel informatie nodig van heel veel ambtenaren. En die heeft het college wel, maar de Raad niet.
Gelukkig naderen de verkiezingen snel en dus kunnen de collegepartijen nu rustig gaan roepen dat het college die informatie moet gaan geven. De informatie, noch de voorstellen, laat staan de beslissingen zullen dan voor de verkiezingen bekend zijn. En dat is wat men wil.
In de plaatjes behorende bij de verkoopcampagne rond het Nieuw Zaailand, scheen de zon loodrecht op Leeuwarden. Dat plaatje wil men tot de verkiezingen graag zo houden.De landelijke politiek in de ban van 3 maart.

Het gezag van de politiek neemt af. Althans dat wordt beweerd. Als je naar het optreden van de 2e kamer van de afgelopen week kijkt, kan ik me daar ook wel wat bij voorstellen.
Volwassen, en naar ik hoop niet de onnozelste mensen, die elkaar in simplisme, schreeuwen, en het gebruik van straattaal ("gelijk effe aftikke") de loef proberen af te steken op een wijze die menig docent van zijn leerlingen niet zou accepteren.
Blijkbaar is het adagium geworden "if you can't beat Wilders methode, Join Wilders methode"
Een Rutte en Pechtold die ineens alles wat ze op de universiteit over economie geleerd hebben vergeten zijn en als een soort nieuwe Colijn wel stoer, maar volledig verkeerd, het herstel van de economie willen smoren. Een Pechtold die met een stapel rapporten naar de interruptiemicrofoon kwam aanzetten die hij blijkbaar zelf niet gelezen had (als hij de rapporten gelezen had zou hij geweten hebben dat vrijwel alle rapporten van de laatste jaren uitgingen van meer overheidsuitgaven en niet van minder).Maar het ging de afgelopen week niet om de inhoud, het ging om de Show. De camera's draaiden en zo'n showtje komt dan vast wel in het journaal met "zal ik er een nietje doorheen slaan?". Nu houd ik wel van een showtje, en ik vind ook dat je dingen best eens wat mag aanzetten om de discussie op gang te brengen. Maar uiteindelijk moet het gaan om de zaak.
Ik kreeg echter de indruk dat het in "Den Haag" daar al niet meer over ging. De verkiezingen, daar ging het in het echt om. En dan niet om de landelijke verkiezingen, maar om de gemeenteraadsverkiezingen. De landelijke partijen doen er nu al alles aan om de gemeenteraadsverkiezingen niet te laten gaan over locale kwesties, maar te laten gaan over de populariteit van de landelijke fracties en leiders. Je begrijpt dat ik daar niet blij van ben geworden.


Zelfs D66 mist D66 niet.

De enige reden voor D66 om aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden meet te doen is omdat het toch zonde is om geen gebruik te maken van de populariteit van landelijk leider Pechtold. Handig gebruik maken van het gegeven dat nu eenmaal veel locale stemmers denken dat als ze D66 stemmen Pechtold zelf in die gemeenteraad komt zitten.
Voor een partij die bestuurlijke vernieuwing als bestaansrecht heeft moet dat toch pijnlijk zijn.
De voorzitter van D66 in Leeuwarden, die ook beoogt lijsttrekker is, zegt (bron LC) dat zonder D66 in de gemeenteraad het de stad niet slecht vergaan is en dat hij nergens echt verbolgen over geweest is. Waarom wil je dan meedoen? Ga dan gewoon direct samen met de PvdA als je het op alle punten zo met die partij eens bent. Of geef aan je kiezers een stemadvies. Aan een soort PvdA 2, die je D66 noemt, zit Leeuwarden niet te wachten.


Pardon voor de Asielzoekers

Het college heeft een evaluatienota over het Generaal Pardon het licht doen zien en daarover werd deze week in de commissie gesproken.
Het college is, en dat is gelet op de samenstelling van het college begrijpelijk, apetrots dat ze veel meer gepardonneerde asielzoekers heeft gehuisvest dan op grond van afspraken verplicht was. Voor de pvda is dat een forse opsteker. Er is overigens ook alle aanleiding om te veronderstellen dat diegene die in de randgemeenten zijn gehuisvest op den duur ook naar Leeuwarden zullen komen omdat deze groepen nu eenmaal graag bij hun land- en cultuurgenoten in de stad willen wonen.
Wat verder opvalt, is dat het college moeilijk zijn walging kan verbergen over het in haar ogen veel te strenge en asociale vreemdelingenbeleid van het Rijk. De pijn zit hem natuurlijk in het feit dat er nu eenmaal ook mensen zijn die niet onder het pardon vallen en mensen die onder de nieuwe vreemdelingenwet vallen. Het Rijk is volgens het college veel te streng als het gaat om mensen die buiten het pardon vallen en de nieuwe wet is asociaal (hoewel die landelijk door de pvda wel gesteund wordt). Je krijgt het gevoel dat het college liever zelf alle dossiers beoordeeld dan dit overlaat aan in haar ogen ondeugdelijke IND-ers en te volgzame rechters.
Dat de PvdA een ruimhartig asielbeleid en toepassing van het pardon voorstaat is begrijpelijk. De PvdA kan ook niet anders. Daarvoor is ze in diverse gemeenten electoraal te zeer afhankelijk geworden van allochtonen en deze willen graag een soepel, ruimhartig beleid om familie en landgenoten toe te laten en hier te houden.
Natuurlijk geloof ook ik dat er schrijnende gevallen zijn en achter ieder dossier een mens schuilgaat met een bijzonder verhaal. Maar ik geloof ook in de onafhankelijke rechtspraak. We hebben met elkaar afgesproken dat niet iedereen mag blijven. Dan moet iemand beslissen wie wel en wie niet. Die beslissing moet ook gevolgen hebben. Het kan niet zo zijn dat we een heel circus optuigen en het resultaat is dat wie een status krijgt hier mag blijven en recht krijgt op voorzieningen en wie hier geen status krijgt hier ook mag blijven en recht krijgt op voorzieningen.
Het beleid van het college zorgt ervoor dat er straks weer een Generaal Pardon moet komen.Het bos in…


De commotie rond de aantasting van het wandelpad dat rond Aqua Zoo liep en dat vorig jaar door de gemeente aan de commerciële instelling Aqua Zoo in erfpacht is gegeven bevreemd me een beetje.
Ik kan begrijpen dat mensen boos zijn dat dit leuke wandelpaadje (ik liep daar zelf ook wel eens met vrouw en kinderen) niet meer openbaar toegankelijk is, en ik kan me voorstellen dat mensen boos zijn dat nu daar allerlei beschermde planten zijn vernield.
Wat ik niet begrijp is dat mensen (inclusief een enkel raadslid) verbaasd is dat het gebeurd.
Iedereen had uit ervaringen met een PvdA-college in Leeuwarden kunnen weten dat de redenen die in een raadsvoorstel worden genoemd alleen voor het verkooppraatje en -plaatje zijn. En men had toch ook zo langzamerhand moeten weten dat toezeggingen van een PvdA-college alleen zijn bedoelt om critici verder hun mond te laten houden (en raadsleden het idee te geven dat ze wat bereikt hebben zodat deze weer lekker kunnen slapen). Meestal kan dat ook omdat er vrijwel nooit meer iemand later naar kijkt. En na een aantal jaren is er "voortschrijdend inzicht".
Bij de komst van "De Centrale" is toegezegd aan centrumwinkelier dat er een busverbinding zou komen en geen horeca op De Centrale. Uiteraard is dit niet gerealiseerd.
Het Horecabeleid en het detailhandelsbeleid zijn uitgebreid met belanghebbenden besproken zijn op papier gezet, vastgesteld en in een la gestopt waar men uitsluitend in kijkt als dat het College goed uitkomt. U moet niet denken dat u daar iets van rechten of zo aan kunt ontlenen; stel je voor! Nieuw Zaailand? De inkt was nog niet droog op de ondertekende documenten of de toezeggingen rond markt, kermis en uitzicht waren al weg. Zo zijn er vele te noemen.
De PvdA doet daar overigens ook niet moeilijk over en dat is te prijzen. Ze zegt gewoon "we doen dit al vele decennia en de burgers waarderen dat ook want iedere 4 jaar maken ze ons weer de veruit grootste partij van Leeuwarden, dus wat zeur je nu".
In dit geval had de motivatie kunnen zijn; "Die mensen die over dit paadje klagen houden van natuur, dus sturen we ze graag het bos in".Als de vos de passie preekt …….

Ik denk dat we allen (in ieder geval velen) verrast waren dat de PvdA in Leeuwarden nu ineens geen grote detailhandelswinkel bij Werpsterhoek wil. Toch stel ik voor niet te vroeg te juichen want wie het van de agenda af kan halen kan het er ook zo weer op zetten.
Ik bedoel dit. Het nu plotseling tegen zijn is niet gebaseerd op een inhoudelijk debat. Immers het onderzoek naar de gevolgen is nog volop bezig en als men een inhoudelijke draai had gemaakt had men eerst die gegevens wel afgewacht. Er moet dus iets anders zijn. Ik denk dit: De PvdA is al volop bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Een van de elementen van die voorbereiding is het over de verkiezingen heen tillen van hoofdpijndossiers. Zo is er op het hoofdkwartier van de lokale PvdA o.a. besloten om zo vlak voor de verkiezingen geen gemeentelijke bezuinigingen meer door te voeren en dat aan het volgende college over te laten. Dat noemt men;"het volgende college niet voor de voeten lopen". Het toelaten van een Mega supermarkt op Werpsterhoek is ook een dergelijk hoofdpijndossier. Door nu te zeggen dat het tegen een Megasuper is haalt de PvdA het min of meer van de agenda voor de verkiezingen. Vervolgens heeft men na de verkiezingen dan de handen vrij om, als gevolg van "voortschrijdend inzicht", alsnog een dergelijk plan te steunen. De argumenten daartoe zullen er ongetwijfeld zijn. De belangrijkste is dan waarschijnlijk dat de Megasuper veel geld in het la-tje brengt in de exploitatiebegroting van de nieuwbouwwijk de Zuidlanden en die exploitatie bij een voortdurende recessie toch al onder druk zal komen te staan. Ook het argument dat zo'n Megasuper dan ergens anders in Fryslân zal komen zal dan wel weer boven komen.
Het lijkt me verstandig niet te vroeg te juichen


Een baba van een jonge hond in de politiek

Kijk, ik had me nog zo voorgenomen om geen zout in de wonden van de PvdA te strooien naar aanleiding van het verlies bij de Europese verkiezingen. Dat leek me ook niet nodig, dat doen ze zoals gewoonlijk zelf wel. Toch moest ik ogenblikkelijk aan de opmerkingen van pvda-er Plasterk (minister) denken die zei dat het pvda-kader te ver weg stond van de gewone man (of vrouw) toen ik het interview las dat de LC had met pvda-wethouder Marco Florijn.
Marco Florijn zegt daarin dat hij het enig vindt als hij hoort hoe iemand door zijn brievenbus plast.
Ik denk toch (nochtans dat hoop ik toch) dat de meeste burgers liever hebben dat hij dit soort gedrag aanpakt in plaats van dat hij er om gaat lachen. Zijn opmerking dat hij het niet opruimt maar gewoon laat opdrogen laat ik voor wat die is, ik ben nog nooit uitgenodigd bij hem thuis. Zijn opmerking dat als er in het Cambuur stadion door de "supporters" scheidsrechters worden uitgescholden voor Homo hij gewoon mee gaat schreeuwen gaat, hoop ik, de gewone man of vrouw ook veel te ver. Misschien dat hij Plasterk, en de rest van het college, eens mee kan vragen naar een avondje Cambuur om gezellig samen de scheidsrechters voor homo uit te maken. Misschien dat iemand van hen hem dan uitlegt dat de gewone man dat niet "normaal" behoort te vinden.
Beste Marco, Je bent nog een jonge hond en dat mag ik wel, dat weet je. Maar dit soort gedrag zie ik liever niet bij een wethouder van Leeuwarden.

Leeuwarden Opnieuw.

De VVD heeft in het kader van haar reclameactie "Nederland Opnieuw" een poster met de tekst "Laten we onze kinderen niet de schuld geven van deze recessie". Bedoeling is helder: De overheid doet op dit moment uitgaven waarvoor het geld er niet is en dat geld moet dus later, met rente, betaald worden door hogere belastingen of een lager voorzieningenniveau.
Ik moest toen ik de poster zag direct denken aan een besluit dat de gemeenteraad van Leeuwarden deze week moet nemen over een fors investeringspakket.
Er is met de provincie een omvangrijk pakket grote investeringen samengesteld. Hoewel je nog kunt redetwisten of de juiste investeringen worden gedaan is het op zichzelf natuurlijk prachtig dat er (vooral als gevolg van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn) knelpunten in en rond Leeuwarden kunnen worden aangepakt. Het is op zich ook niet verkeerd dat Leeuwarden daar fors financieel aan moet bijdragen. Het probleem is dat Leeuwarden dat geld (nog) niet heeft. Men komt 15 miljoen tekort. En dat is dan nog als er gedurende de rit geen tegenvallers zijn. Ik heb eerder al gemeld dat er zonder deze deal ook al sprake is van een fors financieel probleem dat naar de toekomst door wordt geschoven. Een probleem in de structurele financiering van enige miljoenen.
Verwijzend naar de VVD-actie zou in Leeuwarden de poster dus als tekst moeten hebben "laten we onze kinderen niet de schuld geven van dit college". Het college is als geen ander in staat uitgaven te doen. Als het om bezuinigingen gaat om de begroting sluitend te maken verwijst het college steevast naar haar opvolgers.
Het lijkt me goed het volgende in gedachten te nemen. De OZB inkomsten waren in Leeuwarden in 2008 rond 22 mln. Dat betekent dat om één miljoen extra aan inkomsten te krijgen de belastingen met 4.5 procent omhoog moeten. Indien er niet bezuinigd kan worden is het niet denkbeeldig dat de OZB op korte termijn met rond een kwart (25%) omhoog moeten.
Ambities hebben is goed. Investeren in Leeuwarden is ook goed. Maar je moet wel eerst weten dat je het ook allemaal kunt betalen. Anders gaat de VVD-slagzin letterlijk op. Straks komt de rekening. Ook dat is Leeuwarden Opnieuw.


Stem wijzer

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Oh ja….Ja. En omdat vrijwel niemand weet wat een partij in Europa doet, laten veel mensen hun stem bepalen door de stemwijzer.
Aan de hand van zo'n 30 vragen wordt u een partij aanbevolen.
De stemwijzer is uitgevonden toen er te veel partijen kwamen om op 1 dobbelsteen te kunnen.
Waarom heb ik niet zoveel met een stemwijzer. Ten eerste kijkt de stemwijzer naar wat partijen in verkiezingsprogramma's beloven en niet naar wat men gedaan heeft. En de meeste partijen hebben een marketingbureau dit weet hoe je de dingen zo moet opschrijven dat de kiezer het er al snel mee eens is.
Ten tweede zijn de vragen simplistisch. Ik geef een voorbeeld als het om gemeenteraadsverkiezingen zou gaan (immers Grimlachjes gaat om zaken in Leeuwarden).
De stelling die u krijgt is: "Een gemeentelijk referendum moet mogelijk zijn". De NLP zegt ja, redelijk eenvoudig aan te vragen en geen rare drempels. De PvdA zegt ook ja. Ze bedoelt daarmee dat het in theorie mogelijk moet zijn, maar dat de drempel om het door burgers aan te laten vragen zo hoog is dat het praktisch voor hen niet te doen is, dat zij de vragen zo mag stellen dat niemand er wat van begrijpt en dat de opkomst minstens zo hoog moet zijn en dat ze het volledig naast zich neer mag leggen. Bij de stemwijzer krijgt u echter zowel bij NLP als PvdA bij deze vraag een Ja. Iedere interpretatie of nuance is weggelaten.
Komen dit soort vragen voor dan in dit soort stemwijzers? Ja die komen voor. Wat dacht u van de vraag "Turkije mag nooit lid worden van de EU" Hoe moet ik nooit lezen? De vraag "De Europese Centrale Bank moet niet alleen de inflatie bestrijden, maar ook de werkgelegenheid stimuleren. Is nog onduidelijker. Nog los van het feit dat je de werkgelegenheid kunt stimuleren op wel tig manieren is de vraag zelfs niet relevant want het Europese Parlement gaat hier niet eens over. Het is hetzelfde als je bij de gemeenteraadsverkiezingen zou vragen of de wet waarop de OZB is gebaseerd moet worden afgeschaft.
Mensen die ondanks dat ze geen benul hebben van wat een partij gedaan heeft of voor staat toch willen gaan stemmen bij de verkiezingen in juni heb ik een eenvoudige tip. Een goed alternatief voor de stemwijzer is om voor alle partijen een lootje te maken, in een zak te doen en er 1 uit trekken. Oh ja, vergeet niet een lootje voor "blanco" in te vullen. U gaat dan naar het stembureau, haalt het stembiljet, gaat het hokje in, vult niets in, stopt het in de bus en gaat weer naar huis. U hebt dan toch de gang naar de stembus gemaakt.


Reactie op 30 april 2009

De reactie van gemeenten op de gebeurtenissen in Apeldoorn op 30 april kan ons iets vertellen over de intenties rond feesten op "Koninginnedag" . In gemeenten waar de festiviteiten georganiseerd worden door een Oranjevereniging viert men vanuit de gedachte dat men blij is dat men een (constitutionele) monarchie is onder het huis van Oranje-Nassau.
Een aanslag op de koningin en haar familie en het ontstaan van slachtoffers daarbij, wordt innerlijk ervaren als een drama die de lust tot het vieren van feest wegneemt.
In Leeuwarden, waar de opinie mede wordt bepaald door een van de meest antimonarchistische couranten waaraan Leeuwarden haar naam geeft en met een republikeinse (linkse) politieke meerderheid, kent men geen Oranjefeesten. Zo er al activiteiten buiten de vrijmarkt om zijn, worden die georganiseerd door ondernemers die in de gelegenheid een mooie kans zien om hun omzet op te schroeven door mensen op die vrije dag zoveel mogelijk drank en andere waren te laten kopen. Vanuit die gedachte is het heel begrijpelijk dat die ondernemer op een incident als "Apeldoorn" reageert als de krokettenverkoper in de beroemde conference van Wim Sonneveld die, geconfronteerd met een spreker die open wonden op het doek projecteert, zijn omzet in gevaar ziet komen en tegen spreker sist " moet dat nu, denk om m'n kroketten.

Omdat de innerlijke drive (omzet) en concurrentieoverwegingen een zorgvuldig afwegen van publieke en private belangen in de weg staat, heeft hier de burgemeester een taak.
Bij rampen en andere zeer bijzondere gebeurtenissen moet hij of zij namens de gemeenschap de beslissing nemen of activiteiten door kunnen gaan of niet.
Ik begrijp werkelijk niet dat de burgemeester van Leeuwarden, zoals toch een beetje uit het artikel in de LC van zaterdag blijkt, eerst een discussie wil voordat hij gaat optreden.
Juist bij een calamiteit is er geen tijd voor een referendum. Juist een calamiteit is niet te voorzien, telkens anders en vraagt dus steeds om een aangepaste reactie of juist niet.
Juist de burgemeester is de persoon om daarvoor de verantwoordelijkheid op dat moment, gelet op de gegevens van dat moment, te nemen.

De burgemeester wil een advies: Mijn advies: Ik adviseer u burgemeester om bij calamiteiten goed en kort na te denken, en vervolgens kordaat en besluitvaardig op te treden. Dan zal achteraf ongetwijfeld het wel eens voorkomen dat ik het met het genomen besluit niet eens ben, maar heeft u wel mijn respect.Wie dan leeft die dan zorgt

Toen u onlangs in de krant las dat de gemeente Leeuwarden een overschot op de jaarrekening van zo'n 8 miljoen had dacht u; "het gaat financieel goed met de gemeente".
Maar hier blijkt maar weer dat schijn bedriegt. Een fors gedeelte van de gemeentelijke uitgaven is namelijk op verwachte meevallers gebaseerd.
Tussen de 3 en 4 miljoen dat uitgegeven wordt aan uitermate nuttige activiteiten wordt incidenteel (dus uit meevallers) betaald. Daarnaast moet er uit meevallers ieder jaar minimaal zo'n 5 miljoen in een fonds gestort worden om de gemeente in staat te stellen haar aandeel te betalen in grote projecten waar vaak Europa, Het Rijk, Provincie etc ook aan meebetalen. In Leeuwarden heet dat fonds het SIOF (stedelijk Investerings- en OntwikkelingsFonds). Leeuwarden heeft daarnaast nog eigen plannen voor wegen etc. De komende jaren moet daar 2.5 miljoen per jaar voor weggelegd worden. Uit meevallers, want dit geld is er anders (nog) niet. Leeuwarden krijgt voor heel veel projecten geld van het Rijk in het kader van het Grote Steden Beleid. Het Rijk gaat hier echter op bezuinigen. Het gaat hier om veel geld dat o.a. nu wordt besteed aan projecten op het gebied van integratie en veiligheid. Wil de gemeente deze activiteiten voortzetten dan is er geld nodig. Daarnaast zijn er nog allerlei potjes waarop het Rijk bezuinigd.
Waarom wordt dit niet goed geregeld en hoopt het College en de collegepartijen dat het met meevallers opgelost kan worden. Omdat financieel regelen betekent dat je moet aangeven waar je het geld vandaan gaat halen. Dat betekent vervelende keuzes maken en dat wil of kan deze coalitie niet. De pvda is altijd heel goed in het extra uitgeven, maar niet zo sterk als het op bezuinigen aan komt. En zeker in een jaar voorafgaand aan de verkiezingen wil men geen kiezers tegen zich in het harnas jagen met bezuinigingsplannen. Nee, het stond er duidelijk in de voorjaarsnota van dit jaar. Het volgende college moet het maar oplossen. Dit college begint daar niet meer aan. Formeel heet dat "om het volgende college niet voor de voeten te lopen". Ik vind dat de kop in het zand steken en voor je verantwoordelijkheid weglopen. Kiezen voor "na ons de zondvloed". Wel veel geld aan grote projecten uitgeven en daar de eer voor opeisen en net doen of je neus bloed als er problemen zijn.
Dat is Laf. Ik zou zeggen Krol onwaardig.


Gezocht: Onderzoeksjournalist m/v

Toen ik in de krant las dat "hus en hiem" bezwaren had tegen het gebruik van een goedkoper materiaal bij de bouw van de koepel op het nieuwe provinciehuis rees bij mij spontaan de vraag; waar heeft men nog meer bezuinigd? En gelet op het feit dat dezelfde bouwers het project Nieuw Zaailand bouwen de vraag; Is ook hier bezuinigd op kwaliteit en duurzaamheid om binnen de budgetten te blijven? Nu denkt u "daar heb je hem weer met zijn spoken", maar laat ik dan gelijk zeggen dat dit soort spookjes wel degelijk bestaan. (en als ze lang onbekend blijven en plotseling boven water komen we ze "lijken in de kast" noemen. Zowel bij de bouw van het stadskantoor als bij de bouw van de Blauwe Golf is indertijd bezuinigd om binnen het budget te blijven. Met als gevolg dat al binnen enkele jaren er flink geïnvesteerd moest worden om aan normen te blijven voldoen.
Wat mij nu zo verbaast is dat, bij mijn weten, in de politiek in Leeuwarden nog niemand dit soort vragen heeft gesteld. Nu de aanbesteding rond is moet het toch mogelijk zijn dat heel veel documenten openbaar worden. Dan kan er ook gekeken worden of er toekomstige tegenvallers eigenlijk al zijn ingebakken. Waarom gebeurt dat niet?
Van de gemeenteraad hoef je geen onderzoek te verwachten. De meerderheid zit niet op zelfonderzoek te wachten en de minderheid heeft geen financiële middelen om een dergelijk onderzoek te (laten) doen.
Dan de Leeuwarder pers. Vroeger had je Willem Bosma die als een soort lokale Peter R. de Vries echt aan onderzoeksjournalistiek deed. Maar dit soort journalistiek zie ik de laatste jaren niet meer. Juist de pers heeft hier volgens mij een taak. Juist ook in een gemeente als Leeuwarden waar het zelfreinigende vermogen als gevolg van langdurig constante machtsverhoudingen niet sterk ontwikkeld is. Op tv zijn de afgelopen maanden (en nu nog) heel wat programma's die tot doel hebben nieuw talent te vinden op de meest vreemde gebieden.
Na "op zoek naar Evita" kwam "op zoek naar Jozef". Ik ben nu op zoek naar "de nieuwe Willem Bosma". Wie zich als journalist geroepen voelt staat nu op en gaat op onderzoek uit!


Voor spek en bonen.

Ik moest toch wel even lachen toen ik op de radio hoorde dat Geert Wilders boos was weggelopen uit de tweede kamer omdat de regeringspartijen "de boel dichtgetimmerd hadden". Ik geloof er ook niets van dat dit in een opwelling gebeurde. Hij heeft dit van te voren bedacht en gewacht tot er een opmerking kwam waarop hij kon inspelen.
Als de oppositiepartijen in Leeuwarden iedere keer als de collegepartijen de zaak voorgekookt hadden zouden weglopen zou het eerder een nieuwtje zijn als ze er een hele vergadering bleven zitten.
Voor ieder belangrijk besluit is er overleg tussen de fractievoorzitters van de collegepartijen.
Piet van der Wal is er ook apetrots op daarbij te zijn. En terecht. Daar gebeurt het immers.
Laatst nog gaf hij uitgebreid in de LC aan dat de collegepartijen nog wat aanvullende vragen zouden stellen omtrent de verhuizing van het Filmhuis, dat het college daarop welwillend zou antwoorden en dat daarmee de zaak rond was. Goedbeschouwd is de vergadering van de gemeenteraad komende dinsdag net zo'n bijeenkomst als van de tweede kamer afgelopen donderdag.
Het is de ultieme frustratie van ieder lid van een oppositiepartij. Je werkt je een slag in het rond, doet onderzoek, komt met kritische vragen en opmerkingen, met alternatieven die de moeite echt waard zijn, met voorstellen en moties terwijl je weet dat het puur voor de bühne is. De collegepartijen hebben in grote lijnen de besluiten al lang genomen of goedgevonden. Het hoogst haalbare voor een niet-collegepartij is dat je af een toe een "klein visje" krijgt. Ik zou haast zeggen als beloning voor goed gedrag. Het feit dat je gebleven bent. Natuurlijk hangt het ook wat af van de personen. De PvdA onder de Vries, Vlietstra en Timmermans gaf vrijwel niets weg. Onder de Haan-Laagland en den Oudsten stond men opener voor voorstellen en onder Waanders werd men weer "gesloten". Het is de macht (van het getal). Wij samen hebben de meerderheid en het gebeurd dus zo als wij willen. Sommigen zeggen daar nog bij "de kiezer heeft het zo bepaald".
De Wildertjes van den Haag en de Stoelinga's van Leeuwarden weten dat. Dat kan dus geen reden tot weglopen zijn. Het is wel een reden waarom veel mensen de gemeenteraad voortijdig verlaten door hun zetel definitief op te geven. Ze hebben het gevoel dat hun inzet te weinig oplevert. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Om raadslid van een oppositiepartij te zijn moet je een geweldig incasseringsvermogen hebben en genoegen willen nemen met de kruimels die van de tafel vallen.


Filmhuis

Op het laatste moment komt het College nu toch (weer) met het voorstel om het Filmhuis te verplaatsen van De Harmonie naar het nieuw te bouwen Fries Museum op het Zaailand. Een verplaatsing van enige honderden meters. Prijskaartje 3 miljoen (waarvan de gemeente 2 miljoen betaald d.w.z. het filmhuis subsidieert zodat ze dit bedrag kan betalen).
En, het moet gezegd worden, ook deze keer is het college weer creatief bezig in de onderbouwing van het voorstel.
Door het Filmhuis te verplaatsen neemt, aldus het college, het aantal bezoekers toe van rond 23.000 tot rond 52.000. De grimlach verschijnt al op uw gezicht. Dit soort optimisme past goed bij het project Nieuw Zaailand, dat daar ook op gebaseerd is. Het Filmhuis is er echter voor films met een beperkte, specifieke, doelgroep. Daarom worden deze films ook van overheidswege gesubsidieerd vertoont. Het is dus wat we in marketingtermen noemen een soort goed waar de mensen die het willen zien niet kieskeurig zijn als het gaat om de plaats waar het aangeboden wordt. De groei kan alleen wanneer de doelgroep veranderd door hetzij er een breder uitgaansgelegenheid van te maken dan wel door er Harry Potter films te gaan vertonen. In beide gevallen betekent dit oneerlijke concurrentie voor de particuliere bioscopen en uitgaansgelegenheden. Dat het college hier geen aandacht aan besteed in de raadsbrief verbaasde me niet. Aan reeds zittende ondernemers in Leeuwarden heeft ze, zo weten we inmiddels,sowieso geen boodschap als het om "Nieuw Zaailand" gaat.
In de raadsbrief is er ook weer een stukje van het sprookjesplaatje van Nieuw Zaailand weggenomen door het college. Ik had al eerder geschreven dat dit stukje voor stukje zou gebeuren. Het college erkend nu dat er door de komst van het Museum nauwelijks extra levendigheid op het plein komt. Verhuizing van het Filmhuis moet daar een bijdrage aan gaan leveren. Je ziet ook dat het totale project steeds met extra stukjes behangen wordt die in aparte projecten worden ondergebracht. Feitelijk wordt het project weer ruim 2 miljoen duurder.
Het meest creatief is het college bij de wijze van financiering. Ze geeft 30 jaar subsidie aan het filmhuis om de huur te betalen. Zij creëert daartoe een fonds waaruit de komende 30 jaar die subsidie betaald kan worden. Klopt als een bus maar wel uitzonderlijk. Als de gemeente haar meerjarige subsidierelaties allemaal op deze manier zou kapitaliseren (daar een fonds voor zou creëren op de balans) dan had de gemeente een forse negatieve algemene reserve.
Kijk, en als ik dan al dit soort dingen in de onderbouwing lees, dan word ik achterdochtig. Als je iets wilt als college dan kun je toch gewoon een eerlijke onderbouwing geven met alle voor- en tegens en alle risico's? Dan kan de Raad toch een goed besluit nemen?
Waarom kan dat in Leeuwarden niet?


Overschot

De gemeente Leeuwarden heeft vorig jaar (weer) veel geld overgehouden. Om precies te zijn 8.3 miljoen euro. Nu zegt dat cijfer u niets, maar de totale verwachte inkomsten uit Onroerend Zaakbelasting 2007 (in november 2007) was rond 22 miljoen. Even heel kort door de bocht u zou bijna 1/3 minder aan belasting hebben betaald als men de 8.3 miljoen, die men nu over heeft, beter geraamd had en het voordeel aan de burger gegeven had.
Maar dat is, zoals gezegd, wel heel kort door de bocht (het woord lastenverlichting staat immers niet in het Leeuwarder woordenboek). Het is, zullen we maar zeggen, om even de grootheid van het getal aan te geven. Deze overschotten zijn er al jaren en naar mijn stellige overtuiging worden ze ook bewust gekweekt. Waarom?
Ten eerste staat, in de politiek, een overschot beter dan een tekort . Waarom het meer geld vragen dan nodig is beter staat, is mij niet bekend.
Ten tweede is het dreigen met tekorten bij de begrotingsbehandeling een beproefd middel om raadsleden ervan te weerhouden aan de begroting te gaan zitten sleutelen. Daar heeft het college sowieso een hekel aan. Voor raadsleden is het onbegonnen werk om de juistheid van de cijfers, die in een grote brei aan getallen worden gepresenteerd, te controleren, dus het college heeft een forse voorsprong.
Ten derde, en dat is specifiek voor Leeuwarden, wil het college (daar heb je ze weer) graag geld storten in het Stedelijk Investerings- en Ontwikkelingsfonds (SIOF). Daar worden namelijk de grote projecten uit betaald en zoals we weten is het college gek op grote projecten. Dat SIOF (dat gevormd werd met de inkomsten uit de verkoop van de energie-, water-, en kabelbedrijven) is bijna leeg en er moet dus geld in.
Het lukt blijkbaar politiek niet om dat gewoon bij begroting te regelen. Als er al geld is stoppen politici dat blijkbaar liever in concrete zaken dan in een "oude sok". Daar heeft dit college nu dus wat op gevonden. Want wat blijkt al jaren. De Raad vindt het prima dat geld dat overgebleven is in dat fonds wordt gestopt. U begrijpt dat het dan een klein kunstje is om veel geld over te houden om toch dat SIOF gevuld te krijgen. Voor het college is het gewoon linksom of rechtsom.


Noord-Zuid Amsterdam, Zaailand en de middenstand

Het project Noord-Zuid lijn in Amsterdam en het project Nieuw Zaailand in Leeuwarden hebben meer met elkaar gemeen dan dat Geert Dales voor beiden verantwoordelijk was.
Zo zijn over beide projecten een referendum gehouden, hebben de burgers bij beide projecten daarbij massaal tegengestemd en hebben de collegepartijen, met als excuus dat de opkomst (te) laag was, toch doorgezet. Beiden projecten waren op economische doelstellingen gericht. Beide projecten maken hun binnenstad voor jarenlang een bouwput. Beide projecten kosten inmiddels veel meer dan toen begroot en bij beide projecten wordt steeds helderder dat ze op veel optimisme waren gebaseerd.
In Amsterdam overschatte men de technische mogelijkheden en onderschatte dus de technische risico's van deze mega-ingreep. In Leeuwarden was dat eerst ook het geval. De eerste grote financiële tegenvaller was daar het gevolg van.
In Leeuwarden, zo heb ik steeds gezegd, overschatte men bij het project de economische toekomst. Dat zei ik al voor dat het woord kredietcrisis ook maar bestond.
In Leeuwarden lag mijn inziens dus het gevaar van grote leegstand in de binnenstad al op de loer. Als het gaat om de gevolgen van het project Nieuw Zaailand voor de overige detailhandel in de binnenstad, zijn met de kredietcrisis de fundamenten onder de stelling "voor de rest van de middenstand zal er niets veranderen", net als de huizen bij de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, behoorlijk verzakt en goed voor de sloop. En het zal, ook bij een oplevende economie, nog tientallen jaren duren voor men ook maar in de buurt zal komen van de veronderstelde bestedingskracht.
Naast de opkomst van kopen via Internet, veel meer detailhandel in de periferie, het praten over megastores bij werpsterhoek en het wegmoffelen en verkleinen (en daarmee vernietigen) van een van de beste weekmarkten van Nederland als trekker voor de binnenstad, wordt de kleine winkelier over enkele jaren geconfronteerd met een enorme toename van het aantal meters winkeloppervlakte en een consument die minder te besteden heeft. Ik vrees ernstige gevolgen voor vele middenstanders. Gelukkig trekt het college, en de collegepartijen, zich over het algemeen niet zoveel van gewone mensen aan. Zij zeggen; Ga maar lekker slapen. De Toekomst voor de middenstand ziet er roodkleurig uit. Net als wij.
Zondag

Zeker in tijden van economische teruggang laten ze van zich horen, de belangengroepen, de lobbyisten. Met dreigende of politiek op dat moment populaire, maar vaak ook wetenschappelijk weinig onderbouwde kreten proberen ze bestuurders en volksvertegenwoordigers voor hun belang te winnen.
In de landspolitiek en in de gemeenteraad van Leeuwarden gaat men nu, op initiatief van ChristenUnie, discussiëren over het terugbrengen van het aantal koopzondagen.
Koopzondagen zijn ook typisch zo'n verschijnsel dat te danken is aan de, blijkbaar geslaagde, lobby van een belangengroep, in dit geval het grootwinkelbedrijf.
Niemand zat er op te wachten, maar het grootwinkelbedrijf zag mogelijkheden om de kleine zelfstandigen een slag toe te brengen.
De wetgeving die toen tot stand is gekomen is een monstrum. In principe mogen gemeenten 12 zondagen aanwijzen als koopzondag. Je zou zeggen dat is helder. Het probleem zit hem in de uitzonderingen die de wet toestaat. Gemeenten die van zichzelf vinden dat ze een toeristische functie hebben mogen winkels toestaan alle zondagen open te zijn. Gemeenten die dat niet vinden mogen, voor bijzondere gebeurtenissen, extra koopzondagen toestaan en tot slot mogen ondernemers die een geloof aanhangen waarbij de rustdag niet op zondag is ervoor kiezen op zondag open te zijn en dan op een andere dag dicht te zijn.
Je begrijpt dat geen enkele gemeente onder wil doen voor zijn buurgemeenten en dus maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden. Je begrijpt dat door de toename van het aantal allochtone ondernemers in vooral grotere steden er vrijwel sprake is van iedere zondag koopzondag. Ook maakt deze vage regelgeving controle vrijwel onmogelijk.

Is het erg dat alle zondagen winkels open zijn? Dat hangt er van af hoe je tegen de 24-uurs economie aankijkt. Er zijn mensen die vinden dat iedereen zelf moet weten wat hij zij op wat voor moment van de dag doet en dat de overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Als winkels zondags, 's avonds of 's nachts open willen zijn of als bedrijven dan willen produceren is dat hun zaak. En zolang er werklozen zijn kun je altijd wel mensen op de meest vreemde tijden aan het werk zetten. Het leven is hard.
Voor sommigen (christenen) is de zondag een dag van rust en bezinning. Om religieuze redenen moet iedere activiteit op de zondag beperkt worden. Niet alleen geen commerciële activiteiten, maar ook geen andere activiteiten anders dan die binnen de kerk en het gezin.
Daarnaast zijn er mensen die vinden dat er ook nog andere dingen in het leven zijn dan winkelen en werken. Dat niet alles om de economie draait. Zij vinden dat het gezinsleven en het verenigingsleven er geen baat bij hebben. Het is thans vrijwel onmogelijk een moment te vinden waarop iedereen tegelijkertijd vrij heeft. Iets gezamenlijk als gezin doen is vaak onmogelijk. Het aantal reserves bij een voetbalteam is inmiddels aanzienlijk omdat het nogal eens voorkomt dat "men dit weekend moet werken".

Van mij? Van mij mogen de winkels op zondag dicht. Ik zie het er extraatje niet van. Maar meer belangrijk is dat ik vind dat het goed geregeld moet zijn. Helder, controleerbaar.
0, 6, 12, of 52 koopzondagen. Spreek wat af en handel daar naar.

De mannen van de PvdA.

Het zal u ongetwijfeld ontgaan zijn, maar de benoeming komende maandag, van de nieuwe wethouder van de pvda is best een bijzondere gebeurtenis. Want met zijn komst ontstaat er een situatie waarin alle belangrijke PvdA posten in Leeuwarden in mannenhanden zijn. Zowel de wethouders als de fractievoorzitter (en de partijvoorzitter) zijn dan man. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst het geval was. Kijkende naar het totale pvda-plaatje dan heeft de pvda nog 4 vrouwelijke raadsleden van de 15 en 1 vrouwelijk bestuurslid (voor de ledenadministratie).
Ik schrijf dit natuurlijk ook met enig leedvermaak, dat geef ik eerlijk toe. De partij die zich zo laat voorstaan op haar emancipatie, en anderen, waaronder ook mijn partij, graag de les leest als die in haar ogen te weinig vrouwen op verkiezingslijsten of publieke functies heeft, is blijkbaar zelf ook niet in staat om bekwame vrouwen te vinden en te houden.
Let wel, ik ben niet blij met het feit dat ze geen vrouw hebben kunnen vinden, maar ik ben blij met de feitelijke erkenning dat het zo moeilijk is om bekwame vrouwen te vinden. Ook mijn partij heeft te weinig vrouwen die actief zijn. En ik probeer daar echt wat aan te doen. Veel vrouwen geven, als je ze benadert, aan niet veel op te hebben met politiek. Het beeld van veel (saaie) stukken lezen en oeverloos vergaderen weegt voor hen niet op tegen de invloed die je kunt hebben.
Op zichzelf ben ik niet voor positieve discriminatie. Iemand moet benoemd worden om zijn capaciteiten en niet om wat hij/zij is. Ik heb vaak genoeg gezien hoe lijsten van partijen werden samengesteld op andere gronden dan capaciteiten. Oh ja, er moet nog een jongere op, er moet nog een allochtoon op, er moet nog een ondernemer op, er moet nog iemand uit dat dorp,die regio of van die religie op, er moet nog iemand met een handicap op etc etc..
Ik heb ook altijd gezegd dat als het Nederlands voetbalelftal een afspiegeling moest zijn van de samenleving we geen enkel toernooi zouden winnen. Ik pleit er dus niet voor om in te boeten op kwaliteit. De beste persoon moet "the job" krijgen.
Waar ik wel van overtuigd ben is dat veel meer mensen in de samenleving hele goede kwaliteiten hebben voor "the job" maar niet solliciteren zelfs niet als je ze vraagt te solliciteren. Daar heeft niet alleen de PvdA in Leeuwarden last van. Daar hebben alle partijen (en veel andere organisaties ook) last van. Daar moeten we dus ook samen wat aan doen. Veel mensen kunnen veel meer dan dat ze zelf denken. Het is zonde dat we die capaciteiten niet kunnen gebruiken omdat de mensen zelf die capaciteiten in hun niet zien.

Als je ...... niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan,……………


Er zijn nog mensen die de overheden klakkeloos vertrouwen. Immers als je de overheid niet meer kan vertrouwen, wie dan wel?
Toch verwijt de provincie de landelijke overheid van onbetrouwbaar gedrag, de gemeentelijke overheid verwijt provincie en landelijke overheid van onbetrouwbaar gedrag en de burger verwijt de gemeente onbetrouwbaar gedrag, en niet altijd onterecht.
In de LC van de afgelopen week stonden weer de nodige voorbeelden.
De tekenaar van NON SEQUITUR gaf het in de LC van 9 januari treffend weer. Een bureau met twee postvakjes. Een volle met daarop "wat ze willen horen" en een vrijwel lege met "de waarheid". In diezelfde krant van diezelfde dag geeft een familie uit Leeuwarden weer hoe de gemeente Franekeradeel ze informeerde voordat ze de bouwkavel kochten en wat na de koop als werkelijkheid gold. In diezelfde krant van diezelfde dag lees je hoe de gemeente Boarnsterhim blijft weigeren stukken openbaar te maken, ook nadat de commissie van de bezwaarschriften vond dat de persoon grotendeels in zijn recht stond op informatie.
De overheid moest meer kijken naar het bedrijfsleven. Dat heeft men blijkbaar gedaan. En het eerste wat men geleerd heeft is dat het gaat om het praatje en het plaatje. Politici spreken dan ook niet meer over falend beleid maar over "we hebben het beleid niet goed verkocht".
Ook in Leeuwarden kennen we goede voorbeelden van hoe beslissingen in de politiek, maar ook van u privé, worden beïnvloed door zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Het doel ( het doorgaan van het project) heiligt de middelen blijkbaar. Veel burgers trappen er helaas keer op keer in. En worden bij het ontdekken boos, gefrustreerd en voelen zich bedrogen. Het gevolg is dat men de overheid op den duur net zo vertrouwd als ik de verstuurder van de mail die ik van de week ontving waarin stond dat ik erfgenaam was van een grote som geld die een naamgenoot, zonder verder familie en werkzaam bij de Shell in het buitenland, had nagelaten toen hij met zijn gezin zo plotseling door een ongeluk om het leven kwamen. Niet dus. Dat is uiteindelijk funest voor de samenleving. Want als je zelfs de overheid niet meer vertrouwen kan. Waar blijf je dan?

Een jaar voorbij, een nieuw jaar start.

Terugkijkend op 2008 is, nog los van de economische malaise, ook politiek gezien geen succesverhaal voorbij zien gaan. De PvdA heeft de touwtjes stevig in handen en "Haar wil geschiedde". Overigens mag je een partij niet verwijten dat ze haar machtspositie ten volle benut. Het is wel voor diegenen die niet op de PvdA stemden wel eens om moe van te worden. De overige collegepartijen zijn hondstrouw waarbij het CDA het "PvdA-kont likken" ook nog zodanig etaleert dat menigeen zijn ogen en oren even afwend van schaamte.
Voor de overige partijen is er verder niet zo veel te beleven in de Raad. Ze kunnen net zo goed tegen een muur praten. Niet dat ze het niet proberen. Ik noem de discussie over de enorme overschrijding van de begroting voor het Nieuw Zaailand. Ik noem de discussie over het "kunstwerk" waarbij voor € 100.000 eieren geschilderd werden op datzelfde plein. Ik noem ook de discussie over nut en noodzaak van het meevaren in de Gayparade. En zo zijn er best nog meer te noemen van voorstellen tot wezenlijke veranderingen tot voorstellen voor geringe aanpassingen. Zin heeft het vaak niet.
Er is het afgelopen jaar ook veel gesproken over het aantrekkelijk maken raadsvergaderingen. Het feit dat de beslissingen al van te voren bekend zijn, danwel dat men alleen maar hoeft te kijken of de PvdA voor of tegen is, maakt het kijken naar een Raadsvergadering niet aantrekkelijk. Ik vermoed dat er ook weinig mensen naar Ajax-Heerenveen zouden gaan als de uitslag 3-1 al van te voren vast staat.
Vooruitkijkend op 2009 komt hier vermoedelijk weinig verandering in. Immers er zijn pas weer verkiezingen in 2010. (Voor mensen die geen slaapmiddelen meer vergoed krijgen kan een bezoek aan Raad en commissie een aanrader zijn) Wat wel veranderd is de financiële situatie van de gemeente. Waar de afgelopen jaren er geld genoeg was en er dus geen ophef over bezuinigen was, kan dat in 2009 wel anders zijn. En bezuinigingen leveren altijd discussie op. Voor organisaties die getroffen worden is dat natuurlijk zeer vervelend. Voor de levendigheid in de Raad kan het leiden tot volle tribunes.